Szkoła Podstawowa w Żukowie

Zarządzenie  nr  16/2019/20 dyrektora Szkoły Podstawowej w Żukowie

z dnia 11 marca 2020 r.

w sprawie zawieszenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych

 

Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa  i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2003 Nr 6 poz. 69 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych i decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.03.2020 r., zarządza się, co następuje:

§1

W porozumieniu z organem prowadzącym zawiesza się zajęcia dydaktyczno – wychowawcze w dniach od 12 marca 2020r. do 25 marca 2020r.                                                                                  

 

§2

W dniach 12-13 marca 2020r. będą odbywały się jedynie działania opiekuńcze.                                                                                      

§3

Od 16 marca 2020r. uczniowie i nauczyciele nie przychodzą do szkoły. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy.

 

§4

Zaleca się: unikania skupisk ludzi i przemieszczania się masowymi środkami komunikacji, pozostanie w domach, informowanie o wszelkich kontaktach z osobami przybywającymi z miejsc, w których występuje koronawirus, zachowanie szczególnej ostrożności.                                                          

 

§5

Zobowiązuje się uczniów, rodziców i nauczycieli do śledzenia informacji zamieszczonych  na stronie internetowej szkoły oraz w dzienniku elektronicznym.                                                                          

 

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                                                  

Copyright © 2017-2020.
Szkoła Podstawowa w Żukowie