Szkoła Podstawowa w Żukowie

Zarządzenie  nr  17/2019/20

dyrektora Szkoły Podstawowej w Żukowie

z dnia 23 marca 2020 r.

o obowiązku realizacji podstawy programowej w formie kształcenia na odległość

 

Działając na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.03.2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.03.2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zarządza się, co następuje:

§1

przedłuża się zawieszenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych do dnia 10 kwietnia 2020 r.

§2

Zarządzam obowiązek realizacji podstawy programowej w formie zdalnego nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na czas zawieszenia realizacji zajęć edukacyjnych w formie stacjonarnej.

§3

Zobowiązuje się uczniów, rodziców i nauczycieli do śledzenia informacji zamieszczonych na stronie internetowej szkoły oraz w dzienniku elektronicznym.                                                                         

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 marca 2020.                                   

Copyright © 2017-2020.
Szkoła Podstawowa w Żukowie