INFORMACJA DO NAUCZYCIELI, RODZICÓW I UCZNIÓW O KSZTAŁCENIU NA ODLEGŁOŚĆ W SZKOLE (z uwzględnieniem zasad higieny pracy uczniów i nauczycieli oraz bezpieczeństwa w sieci)

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Kształcenie na odległość to kształcenie, w ramach którego nauczyciel znajduje się w dystansie przestrzennym w stosunku do ucznia, a więc odbywa się bez konieczności fizycznej obecności uczących się w budynku szkoły.
 2. Proces nauczania odbywa się w sposób pośredni i ciągły za pomocą różnych mediów dostępnych obu stronom procesu nauczania (media nauczania), które są zdolne prezentować treści nauczania (nośniki informacji), głównie internetu, w tym za pośrednictwem dziennika elektronicznego, poczty elektronicznej, mediów społecznościowych, strony internetowej szkoły.
 3. Nauczyciel inicjuje oraz kieruje procesem nauczania w ramach kształcenia na odległość.
 4. Kształcenie zdalne ma miejsce niezależnie od braku możliwości fizycznego uczestnictwa w zajęciach, zwłaszcza ze względów bezpieczeństwa uczestników.
 5. Kształcenie odbywa się zgodnie z zasadą obiektywizacji nauczania, polegającej na przejrzystości opracowywanych i utrwalanych treści, odpowiednim zaplanowaniu nauczania pod względem metodycznym oraz merytorycznym przez nauczyciela i stałym, systematycznym kontrolowaniu mającym na celu efektywność nauczania.
 6. Szkoła posiada dostęp do internetu od wiarygodnego dostawcy oraz odpowiednie administrowanie wszystkimi elementami infrastruktury.
 7. Dostęp do internetu zapewniony dzieciom przez rodziców w domach powinien pochodzić od wiarygodnego dostawcy. 

NAUCZANIE:

 1. Nauka na odległość, polegająca na zdalnej realizacji programów nauczania odbywa się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.03.2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.03.2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 2. Kształcenie na odległość jest rodzajem samokształcenia uczniów i wymaga samodyscypliny  uczestników oraz wsparcia i motywacji ze strony rodziców, opiekunów.
 3. Nauka na odległość wymaga wytrwałości w zdobywaniu wiedzy i umiejętności. 
 4. Współpraca uczniów z nauczycielem odbywa się z wykorzystaniem wybranej przez wszystkich uczestników kształcenia z określonego przedmiotu najbardziej optymalnej platformy przekazywania informacji.
 5. Uczniowie i rodzice organizują naukę w domu zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, zapewniając warunki do odpoczynku, m.in. poprzez:

- gwarancję bezpieczeństwa i wyeliminowanie potencjalnych zagrożeń wpływających na zdrowie (np. zagrożenie ze strony maszyn i urządzeń technicznych, ostre i ciężkie przedmioty, szkodliwe gazy, pary, detergenty, promieniowanie, hałas, wstrząsy),

- zapewnienie czystości pomieszczeń, w których odbywa się  nauka zdalna, w tym wentylacji,

- dbanie przez rodziców o możliwość spokojnej i niezakłóconej pracy dziecka,

- czuwanie nad wypełnianiem obowiązków uczniowskich oraz systematycznością pracy,

- kontrolę historii aktywności dzieci w internecie przez rodziców, opiekunów.

 1. Nauka odbywa się od poniedziałku do piątku i polega na obecności/aktywności ucznia podczas zajęć online z konkretnego przedmiotu o godzinach określonych obowiązującym planem lekcji na kanale komunikacji online, gdzie nauczyciel dokonuje realizacji programu nauczania, a następnie na wykonywaniu określonych przez nauczyciela poleceń i wskazówek, w tym prac domowych.
 2. Uczniowie wykonują powierzone przez nauczycieli zadania i polecenia samodzielnie.
 3. Uczniowie są zobligowani do przesyłania określonej liczby prac kontrolnych z poszczególnych przedmiotów.
 4. Prace uczniów są zdalnie sprawdzane i oceniane przez nauczycieli.

 

 

BEZPIECZEŃSTWO:

 1. Korzystanie przez nauczycieli, uczniów i rodziców z TIK odbywa się na podstawie kryteriów tzw. pozytywnych treści online, których przyswajanie ma na celu m.in. rozwijanie umiejętności, budowanie pozytywnych wzorców zachowania, odkrywanie nowych wiadomości i umiejętności, kreowanie i wzmacnianie umiejętności społecznych oraz zwiększanie udziału w życiu społecznym, możliwość tworzenia i rozpowszechniania własnych treści online, pozyskiwanie umiejętności życiowych, rozwijanie wyobraźni, umiejętność sprawnego korzystania z TIK, takich jak:

- jasne określenie i właściwe adresowanie odbiorców treści (język i treść dopasowane do poziomu emocjonalnego i intelektualnego grupy wiekowej),

- proponowanie uczniom stron, serwisów, usług internetowych użytecznych, rzetelnych i niezawodnych (znany autor, dostępne dane kontaktowe twórców, administratorów, zawartość nie naruszająca cudzych praw autorskich, treści rzetelne i sprawdzone merytorycznie),

- proponowanie uczniom stron, serwisów, usług internetowych, które są bezpieczne i legalne (nie zawierają szkodliwych informacji, z łatwym adresem internetowym w celu zminimalizowania możliwości pomyłki i dotarcia do niepożądanych treści),

- zapewnienie prywatności oraz jej ochrony w sieci, przede wszystkim poprzez dbanie o właściwą rejestrację dziecka do serwisu (podając jedynie niezbędne dane) oraz ich zabezpieczenie przed pozyskaniem przez osoby trzecie, dbanie o blokowanie usługi lokalizacji, pozwalającej szybkie określenie miejsca przebywania dziecka, zwracanie uwagi na potencjalnych innych odbiorców danych publikowanych przez dziecko,

- korzystanie z portali społecznościowych, które posiadają stosowne instrukcje dla użytkownika, m.in. ustawienie ochrony prywatności, łatwą możliwość zgłoszenia naruszenia, możliwość zgłaszania przypadków cyberprzemocy oraz wymagają zgody rodzica przy rejestracji konta przez dziecko,

-  proponowanie uczniom stron, serwisów, usług internetowych niezawierających reklam używek, gdzie treści nie mieszają się z reklamami, istniejące reklamy nie zakłócają korzystania z serwisu.

 1. Nauczyciel współpracuje z uczniami z zachowaniem szczególnej uwagi na występowanie  symptomów cyberprzemocy (zauważona zmiana zachowania ucznia, niska samoocena, brak zainteresowania, odrzucenie przez grupę) oraz reaguje na jej przypadki.
 2. Treści publikowane przez nauczycieli dotyczące uczniów nie naruszają jego godności i podmiotowości.
 3. Uczniowie/rodzice oraz nauczyciele regularnie zmieniają hasła dostępu do urządzeń, aplikacji, serwisów internetowych (tworząc hasła o odpowiedniej długości znaków, małymi, dużymi literami, cyframi, znakami specjalnymi).
 4. Należy korzystać z szyfrowanych połączeń z witrynami internetowymi (oznaczonymi zamkniętą kłódką w pasku adresowym, zwłaszcza podczas podawania danych wrażliwych).
 5. Należy zapoznawać się z regulaminami usług internetowych, z których korzystają strony procesu nauczania zdalnego.
 6. Podczas pracy zdalnej należy korzystać z systemów antywirusowych, które pomogą zapewnić bezpieczeństwo.
 7. Nie należy otwierać załączników oraz adresów (linków) internetowych pochodzących z nieznanych źródeł, pobierać na urządzenia mobilne aplikacji pochodzących z nieznanych źródeł, transmitować ważnych lub wrażliwych treści korzystając z otwartych, publicznych sieci WiFi.