Szkoła Podstawowa w Żukowie

INFORMACJA DYREKTORA SZKOŁY DO NAUCZYCIELI, RODZICÓW I UCZNIÓW DOTYCZĄCA ZDALNEGO NAUCZANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŻUKOWIE

 1. Od dnia 25.03.2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. Szkoła Podstawowa w Żukowie prowadzi kształcenie na odległość.
 2. Od dnia 25 marca 2020 r. rozpoczyna się kontynuacja realizacji podstawy programowej. Nauczyciele, przygotowując materiały edukacyjne do kształcenia na odległość, dokonują weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość.
 3. Szkoła w realizacji kształcenia na odległość wykorzystuje przede wszystkim e - dziennik. W nim zapisane będą tematy zajęć, zadania dla ucznia, oceny. Obecność ucznia rozumiana będzie jako aktywność w kontakcie z nauczycielem.
 4. Zmodyfikowany plan lekcji dla poszczególnych oddziałów jest zamieszczony na stronie internetowej szkoły w zakładce „plan lekcji”. Utworzony jest w oparciu o wymogi higieny pracy ucznia, jego możliwości psychofizyczne.
 5. Nauczyciel jest w kontakcie z uczniem, rodzicem, dyrektorem szkoły w godzinach wynikających z planu lekcji.

DOKUMENTOWANIE W E-DZIENNIKU

 1. Nauczyciele wpisują tematy do e- dziennika na dany dzień w godz. 8.00- 9.00.
 2. Uczeń w dowolnych godzinach wykonuje polecone zadania.
 3. W przypadku lekcji w postaci wideokonferencji uczeń bierze w niej udział o określonej godzinie.
 4. Nauczyciel, wpisując temat, zaznacza, czy lekcja odbywa się on-line (wideokonferencja), aby uczeń odpowiednio przygotował się do uczestnictwa w niej. Dyrektor szkoły zostaje powiadomiony o planowanej lekcji w formie wideokonferencji najpóźniej przeddzień i koordynuje pracę nauczycieli tak, aby nie zostało zaplanowanych kilka wideokonferencji jednocześnie dla uczniów w jednej rodzinie.
 5. Nauczyciel, realizując zaplanowany przez siebie temat (obejmujący zakres programu nauczania), dostosowuje podział czasu pracy z uczniami do ich potrzeb psychofizycznych z uwzględnieniem zasad bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń wykorzystywanych w komunikacji elektronicznej.
 6. Nauczyciel podczas prowadzenia jednostki lekcyjnej on-line przeznacza część czasu pracy na bieżącą konsultację on-line z uczniami, udzielanie odpowiedzi z wykorzystaniem internetowej transmisji wideo, czatu, telefonu.
 7. Nauczyciel ustala uczniom czas na odesłanie wykonanego ćwiczenia bądź polecenia on-line do określonej godziny konkretnego dnia/dni, uwzględniając indywidualne możliwości psychofizyczne uczniów oraz uwarunkowania technologiczne posiadanych przez nich narzędzi elektronicznych.
 8. Obecność odnotowywana w dzienniku elektronicznym jest rozumiana jako kontakt z uczniem. Wychowawca na prośbę rodzica zgłasza nauczycielom uczącym niedyspozycję ucznia. Uczeń w tej sytuacji otrzymuje nieobecność i ma prawo nie uczestniczyć w zajęciach zdalnego nauczania.
 9. Zadania dla dzieci oddziału przedszkolnego i uczniów klas I - III przesyłane są w sposób wskazany przez wychowawcę klasy, np. e-dziennik, strona internetowa szkoły, e-mail.
 10. Zadania dla uczniów klas IV –VIII zamieszczane są obowiązkowo w dzienniku elektronicznym, a dodatkowo na stronie internetowej szkoły po uzgodnieniu z rodzicami danej klasy.
 11. Uczniowie, którzy uprzednio zgłosili brak dostępu do internetu otrzymują materiały lekcyjne za pośrednictwem nauczyciela świetlicy. Nauczyciele przedmiotów przesyłają materiały dla ww. uczniów na adres mailowy nauczyciela świetlicy.
 12. Nauczyciel ocenia prace przesłane drogą mailową, pocztą, zdjęciem itp. i zamieszcza je w e-dzienniku.

ROLA WYCHOWAWCY

 1. Mając na uwadze dobro dziecka, rodzic zgłasza wychowawcy wszelkie niepokojące sytuacje typu: nadmierne obciążenie dziecka lekcjami, czasowy brak sieci, problem ze sprzętem.
 2. Wychowawca jest w kontakcie ze wszystkimi nauczycielami i przekazuje im wzajemne prośby i uwagi.
 3. Pracę nauczycieli danego oddziału koordynuje wychowawca klasy. Nauczyciele zgłaszają brak kontaktu z uczniem wychowawcy, który przekazuje problem dyrektorowi.
 4. Rodzice pracujący mogą korzystać z konsultacji z nauczycielami, zgłaszając fakt wychowawcy klasy. Wychowawca wskazuje formę i termin tego kontaktu.

INNE ZAJĘCIA

 1. Nauczyciel prowadzący zajęcia w świetlicy przygotowuje zestaw zabaw i ćwiczeń, które uatrakcyjnią uczniom czas spędzany w domu. Ponadto jest pośrednikiem w kontaktach pomiędzy nauczycielami przedmiotów a uczniami, którzy nie posiadają dostępu do internetu.
 2. Pedagog szkolny oraz logopeda pełnią dyżur dla uczniów i rodziców on-line w dotychczas ustalonych godzinach, zgodnie z planem lekcji.
 3. Zajęcia rewalidacji odbywają się on-line w formie wybranej przez nauczyciela i odnotowywane są w e-dzienniku.
 4. Nauczyciel bibliotekarz opracowuje i udostępnia na stronie internetowej szkoły ofertę adresów internetowych przydatnych w realizacji programów nauczania, organizacji wolnego czasu.

KONTAKT Z DYREKTOREM SZKOŁY

 • e-mail szkoły: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • telefon szkoły: 82 5717224
 • telefon dyrektora szkoły: 533 717 357

 

 

Copyright © 2017-2020.
Szkoła Podstawowa w Żukowie