Szkoła Podstawowa w Żukowie

ZARZĄDZENIE nr 24 /2019/20 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Żukowie z dnia 21.05.2020 r.  zmieniające zarządzenie w sprawie USTALENIA DODATKOWYCH DNI WOLNYCH OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH.

 

Na podstawie:

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. 2017, poz. 1603 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 maja 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zarządza się, co następuje:

 

  • 1. W zarządzeniu Dyrektora Szkoły Podstawowej w Żukowie nr 3/2019/20 z dnia 12.09.2019 r. wprowadza się następujące zmiany:
    • 1otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020 w następujących terminach:

  • 14 października 2019 r. (poniedziałek) – Dzień Edukacji Narodowej,
  • 10 stycznia 2020 (piątek) – choinka szkolna,
  • 1 czerwca 2020 r. (poniedziałek) – Dzień Dziecka,
  • 16-18 czerwca 2020 r. (wtorek, środa, czwartek) – egzamin ósmoklasisty,
  • 12 czerwca 2020 r. (piątek) – dzień po Bożym Ciele.”

 

  • 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żukowie: M. Semeniuk

Copyright © 2017-2020.
Szkoła Podstawowa w Żukowie