Szkoła Podstawowa w Żukowie

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami edukacyjnymi na temat bezpieczeństwa epidemicznego i zasad odbywania kwarantanny, przygotowanymi przez Ministerstwo Zdrowia.

https://www.kuratorium.lublin.pl/?akc=akt&op=szcz&id=10826


 

ZEBRANIE RADY RODZICÓW – INFORMACJE

Dnia 22 września 2020 r. odbyło się zebranie Rady Rodziców SP w Żukowie. Wybrano następujący skład Prezydium:

 1. przewodniczący – Iwona Kraszczyńska
 2. zastępca przewodniczącego – Dorota Zielińska
 3. skarbnik – Magdalena Szmuc
 4. sekretarz – Mariola Tadyniewicz
 5. członkowie – Ilona Kraszczyńska, Justyna Janik, Krzysztof Matczuk, Magdalena Dąbrowska, Anna Orenczuk-Isakowicz, Kamila Połuszańczyk.

 

Ustalono wysokość składki na Radę Rodziców w roku szkolnym 2020/2021, która wynosi

 • 30, 00 zł za pierwsze dziecko, uczące się w Szkole
 • 25,00 zł za każde kolejne dziecko uczące się w Szkole.

Przez „Szkołę” należy rozumieć Szkołę Podstawową w Żukowie z Zamiejscowym Oddziałem Przedszkolnym w Korolówce.

Wpłaty należy dokonywać JEDYNIE PRZELEWEM na konto Rady Rodziców SP w Żukowie

o numerze: 62 8042 0006 0550 2134 2000 0010 – Bank Spółdzielczy, w tytule: imię i nazwisko dziecka


 
Ubezpieczenia - oferty
Ubezpieczenia - oferty
Ubezpieczenia - oferty
Ubezpieczenia Hestia- oferty
Ubezpieczenia Generali - oferty
Ubezpieczenia - oferty

Dodano: 25.08.2020 r. 

Szanowni Rodzice uczniów klas I - V w roku szkolnym 2019/20,

OT KOWR w Lublinie zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiety elektronicznej oceniającej zrealizowane przez KOWR działania związane z promocją „Programu dla szkół” w roku szkolnym 2019/2020 http://www.programdlaszkol.org/aktualnosci/index/Program-dla-szkol-jak-oceniasz-jego-promocje/idn:21

Ankieta jest anonimowa i będzie aktywna do 15 września br. 

 


Dodano: 19.05.2020 r. 

PROCEDURA WEWNĘTRZNA BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŻUKOWIE W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19

 


Dodano: 7.05.2020 r.

PROCEDURA WEWNĘTRZNA BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE  ZAMIEJSCOWEGO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W KOROLÓWCE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŻUKOWIE W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19

 

 

 


Dodano: 29.02.2020 r.

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego

dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych

w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem

Warszawa, 27.02.2020 r.

 

Aktualnie nie ma wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz Europejskiego Centrum
ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), które nakazywałyby objęcie nadzorem osób powracających z krajów stwierdzono występowanie koronawirusa, jeżeli nie spełniają one kryteriów dla przypadku podejrzanego o zakażenie lubzachorowanie.

 

KRYTERIA KWALIFIKACJI do dalszego postępowania: (1)osób potencjalnie narażonych w związku z powrotem z obszarów utrzymującej się transmisji wirusa lub (2) osób, które miały bliski kontakt z osobą zakażoną.

Postępowaniu podlega osoba, która spełnia kryteria kliniczne oraz kryteria epidemiologiczne:

 1. kryteria kliniczne

Każda osoba u której wystąpił co najmniej jeden z wymienionych objawów ostrej infekcji układu oddechowego:

- gorączka

- kaszel

- duszność

 1. kryteria epidemiologiczne

Każda osoba, która w okresie 14 dni przed wystąpieniem objawów spełniała co najmniej jedno z następujących kryteriów:

- podróżowała lub przebywała w regionie, w którym stwierdzono przypadki koronawirusa[1];

- miała bliski kontakt[2] z osobą, u której stwierdzono zakażenie (kontakt z przypadkiem potwierdzonym[3] lub przypadkiem prawdopodobnym[4]);

- pracowała lub przebywała jako odwiedzający[5] w jednostce opieki zdrowotnej,
w której leczono pacjentów zakażonych nowym koronawirusem.

 

ZALECENIA

Jeśli u ucznia lub pracownika szkoły, który przebywał w rejonie zagrożenia epidemiologicznego
w ciągu ostatnich 14 dni:

1) zaobserwowano objawy takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem to:

 • należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną (lista stacji sanitarno-epidemiologicznych znajduje się tutaj: https://gis.gov.pl/mapa/)

2) nie zaobserwowano wyżej wymienionych objawów, to przez kolejne 14 dni należy kontrolować stan zdrowia, czyli codziennie mierzyć temperaturę ciała oraz zwrócić uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).

Jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpią wyżej wymienione objawy, można zakończyć kontrolę.

Jeżeli w ciągu 14 dni zaobserwowane zostaną wyżej wymienione objawy to:

 • należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną,
 • lub chory powinien zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

3) miał kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem to:

 • należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną.

W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z najbliższą powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną, przekazując wszystkie niezbędne dane (kiedy i z jakiego rejonu osoba powróciła, jakie występują u niej objawy i od kiedy).

W przypadku, gdy osoba podejrzana o zakażenie wirusem zostaje skierowana do szpitala celem dalszej diagnostyki i wykonania testów na obecność wirusa państwowy powiatowyinspektor sanitarny zawiadamia o tym dyrektora placówki, a następnie w porozumieniu podejmują dalsze kroki profilaktyczne. Jednocześnie dyrektor placówki mając wiedzę o podejrzeniu przypadku zakażenia
u ucznia lub pracownika powinien jak najszybciej zgłosić ten fakt do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Zgodnie z ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1239, ze zm.) w przypadku podejrzenia lub rozpoznania zachorowania na chorobę szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną lekarz przyjmujący do szpitala, miejsca izolacji lub odbywania kwarantanny, kierując się własną oceną stopnia zagrożenia dla zdrowia publicznego, poddaje osobę podejrzaną o zachorowanie, chorą na chorobę szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną lub osobę narażoną na zakażenie hospitalizacji, izolacji lub kwarantannie oraz badaniom.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i  Krajowego Konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych (dostępne na stronach: mz.gov.pl, gis.gov.pl, gov.pl/koronawirus)każda osoba, która została zakwalifikowana do dalszego postępowania medycznego, powinna być hospitalizowana w oddziale zakaźnym (obserwacyjno-zakaźnym) z zapewnieniem warunków izolacji oddechowej i ścisłego reżimu sanitarnego.

Osoby nie spełniające kryteriów przypadku podejrzanego o zachorowanie  na koronawirusa powinny być leczone w warunkach ambulatoryjnych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

Postępowanie rozstrzygające podejmują pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

 

Co to znaczy, że ktoś miał kontakt z osobą zakażoną nowym koronawirusem?

 • pozostawał w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakciew odległości mniej niż 2 metrów przez ponad 15 minut,
 • prowadził rozmowę z osobą z objawami chorobytwarzą w twarz przez dłuższy czas,
 • osoba zakażona należy do grupy najbliższych przyjaciół lub kolegów,
 • ktoś mieszkał w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba chora, w tym samym pokoju internatu szkolnego.

Osoby z kontaktu NIE są uważane za zakażone i jeżeli czują się dobrze i nie mają objawów choroby, jest mało prawdopodobne, aby rozprzestrzeniły infekcję na inne osoby, jednak zaleca im się:

 • pozostanie w domu lub w pokoju wieloosobowym w szkole z internatem przez 14 dni od ostatniego kontaktu z osobą chorą i prowadzenie samoobserwacji - codzienny pomiar temperatury i świadome zwracanie uwagi na swój stan zdrowia,
 • poddanie się monitoringowi pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznejw szczególnościudostępnienie numeru telefonu w celu umożliwienia codziennego kontaktu i przeprowadzenia wywiadu odnośnie stanu zdrowia,
 • jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji wystąpią następujące objawy (gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem), należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Jeśli wyniki testów na obecność koronawirusasą ujemne u osoby zakażonej, z którą osoba poddana kwarantannie domowej miała kontakt – państwowy inspektor sanitarny podejmuje decyzje o wcześniejszym zdjęciu kwarantanny.

Osoby, które nie miały bliskiego kontaktu:

 • Rodzina i przyjaciele, którzy nie mieli bliskiego kontaktu z osobą chorą, nie muszą podejmować żadnych środków ostrożności ani wprowadzać żadnych zmian we własnych aktywnościach, takich jak uczęszczanie do szkoły czy pracy, chyba, że źle się poczują.
 • W przypadku złego samopoczucia powinni telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną, aby rozważyć, czy potrzebują dalszej oceny.
 • Poza osobami, które są zdefiniowane jako te, które miały bliski kontakt, reszta szkoły nie musi podejmować żadnych środków ostrożności, ani wprowadzać żadnych zmian we własnych zajęciach w placówkach edukacyjnych. Jeśli źle się poczują, poddane zostaną kwalifikacji, w zależności od objawów. To zalecenie dotyczy personelu dydaktycznego i dzieci z klasy i placówki, które nie przebywali w bliskim otoczeniu z osobą chorą.
 • Decyzja, do jakiej grupy kontaktu należą uczniowiei pracownicy powinna zostać podjęta w kontakcie ze służbami sanitarnymi, personelem szkoły, uczniem i jego opiekunami prawnymi.

 

Obecnie nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań takich jak kwarantanna dla wszystkich osób powracających z regionów, w których stwierdzono z utrzymującą się transmisją koronawirusa np. Włoch, czy  odmawianie udziału w zajęciach szkolnych oraz zamykanie szkół.

 

POSTĘPOWANIE Z POMIESZCZENIAMIJEŚLI wystąpił przypadek osoby z podejrzeniem koronawirusa

 

W przypadku, gdy uczeń lub pracownik placówki został skierowany do szpitala z podejrzeniem
koronawirusa, dyrektor tej placówki w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym może podjąć decyzję o zamknięciu instytucji na jeden dzień w celu przeprowadzenia dekontaminacji pomieszczeń i przedmiotów.

 

PODSTAWOWE ŚRODKI OCHRONNE PRZECIWKO KORONAWIRUSOWI

 

Nie istnieje szczepionka ani skuteczne leczenie przeciwko koronawirusowi. Dlatego należy pamiętać
o przestrzeganiu podstawowych zasad zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia:

 

 1. Często myć ręce – instrukcja jak poprawnie myć ręce znajduje się poniżej

Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60 %).

Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.

Wirus ma zdolność do krótkotrwałego przebywania na powierzchniach i przedmiotach jeśli skażone zostały wydzieliną oddechową (w trakcie kaszlu, czy kichania) osób chorych. Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach np. dotykając twarzy lub pocierając oczy. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.

 

 1. Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu

Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką –jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60 %).Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu
i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej zasady można łatwo zanieczyścić przedmioty, powierzchnie lub dotykane, np. przy powitaniu, osoby.

 

 1. Zachować bezpieczną odległość

Należy zachować co najmniej 1 metr odległości z osobą,która kaszle, kicha i ma gorączkę.
Gdy ktoś z chorobą układu oddechowego, taką jak 2019-nCoV, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki zawierające wirusa. Jeśli jest się zbyt blisko, można wdychać wirusa.

 

 1. Unikać dotykania oczu, nosa i ust

Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa
z powierzchni na siebie.

 

 1. Będąc chorym, mając: gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu po powrocie z krajów gdzie szerzy się koronawirus, jeśli nie upłynęło 14 dni od powrotu –NIE należy przychodzić do szkoły

Należy niezwłocznie zasięgnąć pomocy medycznej – udać się na oddział zakaźny albo obserwacyjno-zakaźny, zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w  Komunikacie krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych (https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-krajowego-konsultanta-w-dziedzinie-chorych-zakaznych/).

Należy przy tym pamiętać, żeby unikać środków komunikacji publicznej, aby nie narażać innych osób. Zaleca się osłonięcie ust i nosa maseczka ochronną, która stanowi pierwszą  barierę ochronną dla otoczenia.

 

 1. Będąc chorymi mając bardzo złe samopoczucie, ale gdy nie podróżowało się do krajów,
  w których szerzy się koronawirus –NIE należy od razu podejrzewać u siebie zakażenia koronawirusem. Jednak w dbałości o własne zdrowie NIE należy przychodzić do szkoły, należy pozostać w domu i zasięgnąć porady lekarza rodzinnego.

Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn np. wirusową (wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy,  koronawirusy, wirusy paragrypy), czy bakteryjną (pałeczka Haemophilus influenzaea, pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazama).

 1. Mając łagodne objawy ze strony układu oddechowego, gdy nie podróżowało się do krajów,
  w których szerzy się koronawirusnależy
  starannie stosować podstawowe zasady higieny oddychania oraz higieny rąk i pozostać w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe.
 2. Unikać spożywania surowych lub niedogotowanych produktów pochodzenia zwierzęcego
  Ostrożnie obchodź się z surowym mięsem, mlekiem lub narządami zwierzęcymi, aby uniknąć krzyżowego zanieczyszczenia poprzez niegotowaną żywność, zgodnie z dobrymi zasadami bezpieczeństwa żywności.
 3. Zapobiegać innym chorobom zakaźnym poprzez szczepienia, np. przeciwko grypie.
  W zależności od sezonu epidemicznego, w Polsce rejestruje się od kilkuset tysięcy do kilku milionów zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę i zachorowania grypopodobne rocznie. Szczyt zachorowań ma miejsce zwykle między styczniem a marcem.Ostre infekcje wirusowe mogą sprzyjać zakażeniom innymi czynnikami infekcyjnymi, w tym wirusami. Nie należy jednak traktować szczepień ochronnych przeciwko grypie jako sposobu zapobiegania zakażeniom koronawirusem.
 4. Dbać o odporność, wysypiać się, dbać o kondycję fizyczną, racjonalne odżywianie.

[1]Informacje o krajach/regionach z utrzymującą się transmisjąSARS-CoV-2 są dostępne pod linkiem:https://www.ecdc.europa.eu/en/areas-presumed-ongoing-community-transmission-2019-ncov

[2]Bliski kontakt jest definiowany jako narażenie personelu w placówkach opieki zdrowotnej w związku z opieką nad chorymi  z SARS-CoV-2, zamieszkiwanie z pacjentem, który ma zapalenie płuc spowodowane nowym koronawirusem zw. COVID19), praca w bliskiej odległości, przebywanie w tej samej klasie szkolnej z pacjentem z COVID19, podróżowanie wspólnie z pacjentem COVID19 dowolnym środkiem transportu)

[3]Przypadek potwierdzony (kryteria laboratoryjne):

wykrycie kwasu nukleinowego SARS-CoV-2z materiału klinicznego  potwierdzone badaniem molekularnym ukierunkowanym na inny obszar genomu wirusa.

[4]Przypadek prawdopodobny(kryteria laboratoryjne) co najmniej jedno z następujących kryteriów:

- dodatni wynik testu w kierunku obecności koronawirusów (pan-coronavirus test),

- niejednoznaczny wynik badania wykrywającego kwas nukleinowy SARS-CoV-2.

[5] na obecnym etapie dotyczy to przede wszystkim zagranicznych jednostek opieki zdrowotnej, w których hospitalizowano osoby z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem.

 

 

Dodano: 28.10.2019 r.
 
Dla rodziców - ankieta KOWR oceniająca działania związane z promocją "Programu dla szkół" w roku szkolnym 2018/19, w ramach którego uczniowie otrzymywali porcje warzyw i owoców oraz mleka i produktów mlecznych

 

Informacja dla rodziców


Informacje o konkursach przedmiotowych

konkursy zał.19,20r.

Regulamin2019-2020

Terminy_eliminacji_2019_2020

Wymagania_konkursy_2019_2020


Dodano: 25.04.2019 r.

Zebranie z rodzicami uczniów wszystkich klas odbędzie się 15 maja 2019 r. o godz. 16.00.


Dodano: 25.04.2019 r.

 


Dodano: 1. 03. 2019 r.

 

Rekrutacja 2019/2020

 

Szanowni Rodzice!
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żukowie  informuje, że rozpoczęła się rekrutacja dzieci do zamiejscowego oddziału przedszkolnego w Korolówce i rekrutacja uczniów do kl. I, na rok szkolny 2019/2020.

 

Zapisy trwają od 01.03.2019 r.  do 25.03.2019 r. w postępowaniu rekrutacyjnym
i od 07.05.2019 r. do 14.05.2019 r. w postępowaniu uzupełniającym.


Uwaga: Wnioski dostępne są w sekretariacie szkoły a także do pobrania na stronie internetowej (w dziale Dokumenty do pobrania)
Przy składaniu wniosków niezbędne jest okazanie aktu urodzenia dziecka.

 

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej

 

Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego

 

Klauzula informacyjna

 


Dodano: 2.01.2018 r.

Semestralne zebranie z rodzicami uczniów wszystkich klas odbędzie się 28 stycznia 2019 r. o godz. 16.00.


Dodano:  5. 11.2018 r.

Szczegółowe informacje o egzaminie ósmoklasisty dostępne są na stronach internetowych CKE (www.cke.gov.pl) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele mogą z tych stron nieodpłatnie pobrać:


Dodano: 1.10.2018 r.

Regulamin konkursów przedmiotowych 2018/2019

 


Dodano: 30.09.2018 r.

Numer konta bankowego Rady Rodziców: 62 8042 0006 0550 2134 2000 0010

w tytule przelewu: imię i nazwisko dziecka lub dzieci


Dodano: 28.09.2018 r.

Dzień tornistra


Dodano: 28.09.2018 r.

Pierwsze w tym roku szkolnym zebranie z rodzicami uczniów odbędzie się 25 września 2018 r. o godz. 17.00.


Dodano 15. 09. 2018 r.

Warunki Ubezpieczenia od NNW Uczniów i Dzieci Szkoły Podstawowej w Żukowie (uczniowie), Rok szkolny 2018/2019

Warunki Ubezpieczenia od NNW Uczniów i Dzieci Szkoły Podstawowej w Żukowie (przedszkolaki), Rok szkolny 2018/2019


Dodano 31. 08. 2018 r.

Dziennik elektroniczny

 

Aby uczeń mógł logować się do systemu UONET+, muszą być wprowadzone do systemu jego dane, w szczególności: imię i nazwisko, PESEL oraz adres e-mail.

Aby do systemu mógł logować się również rodzic ucznia, w kartotece ucznia muszą być wprowadzone jego dane, a w szczególności imię i nazwisko oraz adres e-mail (inny niż adres ucznia).

 

Podczas pierwszego logowania do systemu każdy użytkownik musi przeprowadzić procedurę zakładania (lub aktywacji) konta, która wiąże się z utworzeniem hasła dostępu do systemu.

Do przeprowadzenia procedury niezbędny jest adres strony startowej witryny systemu, który przekazuje rodzicom i uczniom szkoła. Jest to jedyne źródło pozyskania prawidłowego adresu tej witryny.

Adres strony startowej witryny systemu zostanie przekazany państwu we wrześniu w wiadomości e-mail, po wprowadzeniu danych ucznia i rodzica przez sekretarza szkoły.

 

Jak zalogować się do systemu UONET+? - instrukcja dla ucznia i rodzica

Jak po raz pierwszy zalogować się do systemu UONET+? - film instruktażowy

Jak odzyskać hasło dostępu do systemu UONET+? - film

Co rodzic powinien zrobić, aby przeglądać dane dziecka na telefonie komórkowym lub innym urządzeniu mobilnym?


Dodano: 28. 06. 2018 r.

Poradnik bezpiecznego wypoczynku


Dodano: 12. 06. 2018 r.

 

Program "Dobry Start"

Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. To wsparcie dla 4,6 miliona uczniów.

Informacje:

https://www.mpips.gov.pl/DobryStart

Program rządowy "Dobry Start" - plakat informacyjny

 


Dodano 6.03.2018 r.

Aktualizacja:  28. 03.2018 r.

 

Informacja dla Rodziców dzieci kl. I- III  w sprawie wyjazdu na basen, w ramach projektu "Umiem pływać"

 

Projekt "Umiem pływać" rozpoczyna się od dnia 16 marca 2018r. i trwa  do 22 czerwca  2018r., zgodnie z harmonogramem.

 

Dzieci  z Krasówki wyjeżdżają o godz.17.10 z miejsc ,  w których oczekują na wyjazd  do szkoły.

Dzieci z Żukowa oczekują na przystankach w Żukowie, o godz. 17.15 .

Dzieci z Korolówki – Osady oczekują na wyjazd na przystanku, o godz. 17.25.

Dzieci z Korolówki wsi  wyjeżdżają sprzed budynku świetlicy, o godz. 17.30.

 

Harmonogram:

 • (16. 03. 2018 - 1 godz.)
 • (23. 03. 2018 - 1 godz.)
 • 6. 04. 2018 - 1 godz.
 • 13. 04. 2018 - 1 godz.
 • 20. 04. 2018 - 1 godz.
 • 27. 04. 2018 - 2 godz.
 • 11. 05. 2018 - 2 godz. 
 • 18. 05. 2018 - 2 godz. 
 • 25. 05. 2018 - 2 godz. 
 • 8. 06. 2018 - 2 godz. 
 • 15. 06. 2018 - 2 godz. 
 • 22. 06. 2018 - 2 godz. 

 

Opiekunem dzieci podczas dowożenia będzie Pani Joanna Janiak (stażystka w Szkole Podstawowej w Żukowie). Rodzice zobowiązani są do odebrania dzieci (dowiezionych do miejscowości)  i zaopatrzenia w czepek, ręcznik, klapki, strój jednoczęściowy.

 


Dodano 21.02.2018 r.

 

Deklaracja Pracodawców i Wojewody Lubelskiego wraz z Lubelskim Kuratorem Oświaty dotycząca promocji kształcenia zawodowego w województwie lubelskim

 

Deklaracja

(Przepraszam za orientację strony. Taki dokument otrzymaliśmy z kuratorium. Admin)

 


Dodano 23.10.2017 r.

Terminy wywiadówek w roku szkolnym 2017/2018

 • 15 grudnia 2017 r., godz. 16.00
 • 19 stycznia 2018 r., godz. 17.00
 • 15 maja 2018 r., godz. 16.00

 

Dodano 13.09.2017 r.

Co rodzic powinien wiedzieć w nowym roku szkolnym 2017/2018?

Broszura MEN


 

 

 

 

Copyright © 2017-2020.
Szkoła Podstawowa w Żukowie