Szkoła Podstawowa w Żukowie

 

Opłata za obiady w styczniu wynosi 30,00 zł (jedynie na konto szkoły: 79 1020 1563 0000 5002 0090 3021)

 

 

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ
przy Szkole Podstawowej  w Żukowie

 

Aktualizacja: wrzesień 2020

 

 

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ

Szkoły Podstawowej w Żukowie

 

UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI:

 1. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać uczniowie Szkoły Podstawowej w Żukowie oraz dzieci z Zamiejscowego Oddziału Przedszkolnego w Korolówce.

ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY:

 1. Stołówka szkolna zapewnia posiłki gotowane w formie jednodaniowego obiadu.
 2. Cena jednego obiadu ustalana jest przez Dyrektora Szkoły w porozumieniu z Radą Rodziców oraz organem prowadzącym.
 3. Cena jednego obiadu dla ucznia obejmuje koszt produktów wykorzystanych do przygotowania posiłku – koszt wsadu do kotła.
 4. W sytuacjach wzrostu kosztu produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany odpłatności, po poinformowaniu korzystających ze stołówki z miesięcznym wyprzedzeniem.
 5. Rezygnację z korzystania ze stołówki szkolnej należy zgłosić pisemnie u intendenta szkoły, najpóźniej do 25 dnia miesiąca, w którym uczeń korzysta z obiadów.

OPŁATY:

 1. Odpłatność za obiady za cały miesiąc z góry uiszczana jest przelewem na konto szkoły do 5. roboczego dnia każdego miesiąca, za który opłata jest wnoszona.
 2. Wszystkie informacje na temat wpłat są każdego miesiąca umieszczane na tablicach ogłoszeń szkoły.
 3. Na prośbę Rodziców, w przypadkach losowych, wpłaty przyjmowane są po upływie wyznaczonej daty.
 4. W przypadku nieuzasadnionego nieuregulowania opłaty do określonego terminu, uczniowie zalegający z opłatami, otrzymują upomnienia, nieterminowość zgłaszana jest także wychowawcom klas i rodzicom.
 5. Intendent posiada listy imienne uczniów korzystających ze stołówki, na których zaznacza zgłoszone nieobecności.
 6. W przypadku wnoszenia opłat za posiłki dla uczniów przez Gminny lub Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zasady i terminy dokonywania tych opłat regulują zapisy odrębnych porozumień zawartych pomiędzy Ośrodkiem a szkołą prowadzącą stołówkę.

ZWROTY ZA OBIADY:

 1. Zwrot poniesionych kosztów może nastąpić po uprzednim zgłoszeniu nieobecności trwającej od 4 dni włącznie.
 2. Nieobecność zgłaszana jest u intendenta telefonicznie lub pisemnie najpóźniej przeddzień. Tylko na tej podstawie powstała nadpłata może być zaliczona na poczet opłaty na następny miesiąc.
 3. Odliczenie kwoty następuje z odpłatności w następnym miesiącu. W szczególnych przypadkach, gdy uczeń lub rodzic dokonujący wpłaty na początku miesiąca zgłasza nieobecności w ściśle określonych dniach tygodnia, pobiera się opłatę pomniejszoną o kwotę za zgłoszone dni. Nie stosuje się odliczeń za nieobecności ucznia w czerwcu.
 4. Nieuzasadniona lub niezgłoszona nieobecność na posiłku nie powoduje zwrotu kosztów.

WYDAWANIE POSIŁKÓW:

 1. Posiłki wydawane są od godz. 10.30.
 2. Transport posiłków do Zamiejscowego Oddziału Przedszkolnego w Korolówce odbywa się w termosach.
 3. W przypadku nieobecności ucznia/dziecka na obiedzie, niepodlegającej odliczeniu, rodzic/osoba upoważniona może odebrać posiłek we własnych naczyniach w siedzibie Szkoły lub Zamiejscowego Oddziału Przedszkolnego do godz. 12:00. W tym celu należy:
 • zgłosić telefonicznie (sekretariat – intendent) swoją obecność w części klatki schodowej mniejszej, dostępnej dla osób trzecich, a w ZOP zgłosić telefonicznie swoją obecność w szatni na parterze.
 • przekazać wyznaczonemu pracownikowi własne pojemniki na żywność,
 • odebrać obiad od pracownika.
 1. Aktualny jadłospis, zatwierdzony przez kucharza i intendenta udostępnia się na tablicy ogłoszeń w stołówce szkolnej i w ZOP w Korolówce.
 2. Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia i kalkulacją kosztów.
 3. W stołówce szkolnej obowiązują przepisy higieniczne wymagane przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego.
 4. Pracownicy kuchni zaopatrzeni są w środki ochrony osobistej.
 5. Stanowiska pracy są utrzymane w najwyższej czystości, na bieżąco dokonywane jest mycie i dezynfekcja sprzętu kuchennego, naczyń stołowych, opakowań produktów, sztućców.
 6. Wielorazowe naczynia i sztućce podlegają myciu dodatkiem detergentu i wyparzaniu
  w temperaturze min. 60o
 7. Spożywanie posiłków przez uczniów odbywa się z zachowaniem zasady zmianowości, w małych grupach.
 8. Blaty stołów i poręcze krzeseł w jadalni są czyszczone i dezynfekowane po opuszczeniu pomieszczenia przez grupę.

ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE:

 1. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.
 2. Uczniowie są zobowiązani stosować się do poleceń nauczyciela dyżurującego i pracowników stołówki.
 3. Uczniowie są zobowiązani do zachowania porządku przy odbiorze dań i zwrocie naczyń oraz dbania o bezpieczeństwo własne i innych.
 4. Uczniowie są zobowiązani do zachowania czystości podczas spożywania posiłku oraz dbania o wyposażenie, z którego korzystają.
 5. Za szkody spowodowane w stołówce odpowiada uczeń, a finansowo jego rodzice.
 6. Po spożyciu obiadu brudne naczynia należy odnieść w wyznaczone miejsce.
 7. Nad bezpieczeństwem uczniów przebywających w czasie obiadu w jadalni czuwają nauczyciele, którzy przyprowadzają dzieci na stołówkę.
 8. Uczniowie mogą zgłaszać propozycje dań do jadłospisu.

Copyright © 2017-2023.
Szkoła Podstawowa w Żukowie