Szkoła Podstawowa w Żukowie

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ
przy Szkole Podstawowej  w ŻukowieUPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI:


Ze stołówki szkolnej mogą korzystać uczniowie Szkoły Podstawowej w Żukowie oraz dzieci z Zamiejscowego Oddziału Przedszkolnego w Korolówce.


ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY:

 1. Stołówka szkolna zapewnia posiłki gotowane w formie jednodaniowego  obiadu.
 2. Cena jednego obiadu ustalana jest przez Dyrektora Szkoły w porozumieniu z Radą Rodziców oraz Organem Prowadzącym.
 3. Wysokość opłaty za jeden posiłek od miesiąca września 2017r. wynosi 2 zł 50 gr.
 4. Cena jednego obiadu dla uczniów obejmuje koszt produktów zużytych do  przygotowania posiłku –  koszt wsadu do kotła.  
 5. W sytuacjach wzrostu kosztu produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany odpłatności, po poinformowaniu korzystających ze stołówki z miesięcznym wyprzedzeniem.

OPŁATY:

 1. Odpłatność za obiady za dany miesiąc uiszczana jest w sekretariacie szkoły do 10-go    każdego miesiąca.
 2. Na prośbę Rodziców, w przypadkach losowych ,wpłaty przyjmowane są po upływie wyznaczonej daty.
 3. W przypadku nieuzasadnionego nieuregulowania opłaty do 10-go każdego miesiąca, uczniowie zalegający z opłatami, otrzymują upomnienia.  Nieterminowość zgłaszana jest także wychowawcom klas i rodzicom.
 4. Stołówka  nie przewiduje zaprzestania wydawania posiłków uczniom, którzy nie uregulują wpłat w terminie.
 5. Wpłaty u sekretarki  potwierdzone są dowodem wpłaty na numerowanym kwitariuszu i podpisem . Oryginał otrzymuje wpłacający, kopia pozostaje do rozliczenia dokumentacji stołówki.
 6. Sekretarka szkoły posiada listy imienne uczniów korzystających z obiadów, na których zaznacza zgłoszone nieobecności .

ZWROTY ZA OBIADY:

 1. Zwrot poniesionych kosztów może nastąpić z powodu choroby, wycieczki, lub innych przyczyn losowych, jeżeli nieobecność ucznia wynosi dłużej niż jeden dzień.
 2. Nieobecność musi być zgłoszona w sekretariacie telefonicznie lub pisemnie najpóźniej przeddzień. Tylko na tej podstawie powstała nadpłata może być zaliczona na poczet opłaty na następny miesiąc. Odliczenie kwoty następuje z odpłatności w następnym miesiącu.
 3. W szczególnych przypadkach, gdy uczeń lub rodzic dokonujący wpłaty na początku miesiąca zgłasza nieobecności w ściśle określonych dniach tygodnia,  pobiera się opłatę pomniejszoną o kwotę za zgłoszone dni. Nieuzasadniona lub nie zgłoszona nieobecność na posiłku nie podlega zwrotowi kosztów.
 4. Z obiadów mogą korzystać uczniowie przebywający na zwolnieniu lekarskim. Obiad wydawany jest wówczas rodzinie ucznia.

WYDAWANIE POSIŁKÓW:

 1. Posiłki wydawane są od godz. 10.30.
 2. Do Korolówki obiady zawożone są w termosach.
 3. W stołówce wywieszony jest jadłospis na dany tydzień zatwierdzony przez  kucharkę i osobę  pełniącą funkcję intendenta.
 4. Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia i kalkulacją kosztów.

ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE:

 • Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.
 • Po spożyciu obiadu brudne naczynia należy odnieść w wyznaczone miejsce.
 • Nad bezpieczeństwem uczniów przebywających w czasie obiadu w jadalni czuwają nauczyciele , którzy przyprowadzają dzieci na stołówkę.
 • Uczniowie  i rodzice mogą zgłaszać propozycje dań do jadłospisu.

 

 

 

 

Copyright © 2017-2019.
Szkoła Podstawowa w Żukowie