Szkoła Podstawowa w Żukowie

Zarządzenie nr 22/2020/21

dyrektora Szkoły Podstawowej w Żukowie

z dnia 26 marca 2021 r.

o obowiązku realizacji podstawy programowej w formie kształcenia na odległość

Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23.03.2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zarządza się, co następuje:

  • 1

Ogranicza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w klasach I – VIII oraz w oddziałach przedszkolnych Szkoły Podstawowej w Żukowie w okresie od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

  • 2

Zarządza się obowiązek realizacji podstawy programowej w klasach I – VIII oraz oddziałach przedszkolnych w formie zdalnego nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na czas zawieszenia realizacji zajęć edukacyjnych w formie stacjonarnej.

  • 3

Zajęcia dzieci oddziału przedszkolnego mogą odbywać się stacjonarnie na wniosek rodziców dzieci, którzy są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, a także innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, a także rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

  • 4

Zajęcia rewalidacyjne  uczniów klas I – VIII odbywają się stacjonarnie w uzgodnieniu z rodzicami uczniów.

  • 5

Konsultacje indywidualne lub w małych grupach dla uczniów klasy VIII odbywają się stacjonarnie w uzgodnieniu z rodzicami uczniów.

  • 6

Zobowiązuje się uczniów, rodziców i nauczycieli do śledzenia informacji zamieszczonych na stronie internetowej szkoły oraz w dzienniku elektronicznym.

  • 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.      

                             

DYREKTOR MARZANNA SEMENIUK

Copyright © 2017-2020.
Szkoła Podstawowa w Żukowie