Szkoła Podstawowa w Żukowie

Zarządzenie  nr  10/2020/21

dyrektora Szkoły Podstawowej w Żukowie

z dnia 27 listopada 2020 r.

o obowiązku realizacji podstawy programowej w formie kształcenia na odległość

Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18.11.2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zarządza się, co następuje:

  • 1

Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w klasach I – VIII Szkoły Podstawowej w Żukowie w okresie od dnia 30 listopada 2020 r. do dnia 3 stycznia 2021 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

  • 2

Zarządzam obowiązek realizacji podstawy programowej w formie zdalnego nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na czas zawieszenia realizacji zajęć edukacyjnych w formie stacjonarnej.

  • 3

Grupy oddziału przedszkolnego realizują zajęcia edukacyjnych w formie stacjonarnej.

  • 4

Zajęcia rewalidacyjne, zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz konsultacje dla uczniów kl. VIII odbywają się stacjonarnie w uzgodnieniu z rodzicami uczniów.

  • 5

Zobowiązuje się uczniów, rodziców i nauczycieli do śledzenia informacji zamieszczonych na stronie internetowej szkoły oraz w dzienniku elektronicznym.

  • 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.      

                             

DYREKTOR MARZANNA SEMENIUK

Copyright © 2017-2023.
Szkoła Podstawowa w Żukowie